×
Warenkorb Icon
Edit Content
Edit Content
 • Colberts
 • Pantalons
 • Gilet
 • Stropas
 • Blazers
 • Pantalons
 • Gilet
 • Jurks
 • Rokken
 • Shawls/Doeken
Edit Content
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Schorten
 • Knopen
Edit Content
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
Edit Content
 • Shirts
 • Hemd
 • Gilet
 • Pullover
 • Jack
 • Shirts
 • Blouses
 • Pullover
 • Jack
Edit Content
 • myGREIFF
 • Social Reports
 • Fair Wear Foundation
 • Fairtrade
 • MaxTex
 • Alliantie voor duurzaam textiel
 • Gedragscode
 • Grüner Knopf
 • OEKO-TEX MADE IN GREEN
 • Biologisch katoen
 • Gerecycleerde materialen
 • OEKO-TEX Standard 100
 • Seaqual
 • TENCEL
 • Nieuwkomers & Ervaren Professionals
 • Stage & Opleiding
Edit Content
 • Inloggen dealer
 • Dealer zoeken
 1. Home
 2. Gebruiksvoorwaarden
 3. Algemene voorwaarden
 4. Algemene handelsvoorwaarden B2C

Algemene handelsvoorwaarden van GREIFF Mode GmbH & Co. KG - online winkel

§ 1 Toepasbaarheid

 1. Op de zakelijke relatie tussen de firma GREIFF Mode GmbH & Co. KG (hierna GREIFF genoemd) en de klant zijn uitsluitend de volgende algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldt op het moment van de bestelling. Ze zijn alleen van toepassing op bestellingen die consumenten in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) afsluiten.
 2. Afwijkende voorwaarden van de klant aanvaarden wij niet. Dit geldt ook als GREIFF geen uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de integratie.

 

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

 1. De presentatie van en reclame voor artikelen in onze catalogus, op onze website en in de online winkel vormen geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Door de artikelen in de catalogus en op de internetpagina’s te presenteren nodigt GREIFF de klant slechts uit om aanbiedingen (bestellingen) te doen. 
 2. Wanneer u bij onze online winkel bestelt, bestaat het bestelproces in totaal uit 4 stappen. In de eerste stap selecteert de klant de gewenste goederen. In de tweede stap voert de klant zijn of haar klantgegevens in, waaronder het factuuradres, en, indien van toepassing, een afwijkend afleveradres. In de derde stap kiest de klant de betalingsmethode en geeft hij of zij zijn of haar betalingsgegevens op. In de laatste stap heeft de klant de mogelijkheid om alle gegevens (bijv. naam, adres, betaalwijze, bestelde artikelen) nogmaals te controleren en eventueel te corrigeren voordat hij of zij zijn of haar bestelling naar GREIFF verstuurt door op de knop ‘Bestelling met betalingsverplichting’ te drukken. Door deze bestelling te verzenden plaatst de klant een juridisch bindende bestelling.
 3. GREIFF zal de ontvangst van een bestelling per e-mail bevestigen. Deze bevestiging vormt nog geen bindende aanvaarding van de bestelling, tenzij tegelijk met de ontvangstbevestiging de aanvaarding wordt verklaard.
 4. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer GREIFF de bestelling van een klant aanvaardt door een aanvaardingsverklaring in het kader van een orderbevestiging of ten laatste met de levering van de goederen die dan de aanvaardingsverklaring van GREIFF vormt. 
 5. Indien het niet mogelijk is de door de klant bestelde goederen te leveren, bijvoorbeeld omdat de betreffende goederen niet in voorraad zijn, zal GREIFF afzien van het afgeven van een aanvaardingsverklaring. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. GREIFF zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en eventueel de reeds ontvangen tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen.
 6. Goederen worden alleen geleverd in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudens. GREIFF aanvaardt geen bestellingen van klanten die nog geen 18 jaar oud zijn.

 

§ 3 Herroepingsrecht

 1. Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen. Als een consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, draagt hij of zij de normale kosten voor het terugzenden van de goederen.
 2. Voor het overige gelden voor het herroepingsrecht de bepalingen die in de navolgende herroepingsinstructie in detail zijn uiteengezet.

 

Herroepingsrecht:

 

Right of withdrawal:

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat uzelf of een door u aangeduide derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons

GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Straße 250
D – 96052 Bamberg

info@greiff.de
Telefoon: 0049 (0) 951 405 0
Fax: 0049 (0) 951 405 318


door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, telefax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt..

Gevolgen van de herroeping:

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum dat wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden) terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons terug te sturen of af te geven. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent slechts aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar hun toestand, eigenschappen en werking


Model-herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar 

Company
GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Straße 250
D – 96052 Bamberg

info@greiff.de
Fax: 0049 (0) 951 405 318

Ik/wij (*) verklaar/verklaren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) te annuleren /

 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument
 • Adres van de consument
 • Handtekening van de consument (alleen bij mededeling op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Einde van de informatie over de herroeping.

 

3. Het herroepingsrecht bestaat niet bij 

a) contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging ervan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden, 

b) contracten voor de levering van verzegelde goederen die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

§ 4 Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen levert GREIFF op kosten van de klant op het door de klant aangegeven afleveradres. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen de Bondsrepubliek Duitsland. De levering binnen Duitsland wordt uitgevoerd door een door GREIFF te bepalen logistieke dienstverlener.
 2. De levertijd bedraagt ongeveer 2-5 werkdagen tenzij anders is overeengekomen. Die begint – onder voorbehoud van de regeling in lid 3 – bij het sluiten van de overeenkomst.
 3. Bij bestellingen van klanten met verblijfplaats in het buitenland of bij gerechtvaardigde aanwijzingen van een risico op wanbetaling, behoudt GREIFF zich het recht voor om pas te leveren na ontvangst van de koopprijs plus verzendkosten (reservering bij vooruitbetaling). Indien GREIFF gebruik maakt van deze reservering bij vooruitbetaling, zal GREIFF de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval gaat de leveringstermijn pas in nadat de koopprijs en de verzendkosten volledig zijn betaald.
 4. GREIFF heeft het recht deelleveringen te doen voor zover dit redelijk is voor de klant.

 

§ 5 Prijzen en verzendkosten

 1. Alle op de website van GREIFF vermelde prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke btw.
 2. GREIFF deelt de klant op de internetpagina’s de respectievelijke verzendkosten mee. De klant dient deze kosten bovenop de respectievelijke aankoopprijs te betalen. Zoals volgt uit § 3 in het kader van de annuleringsvoorwaarden draagt de klant ook in geval van annulering de directe kosten van de terugzending van goederen.

 

§ 6 Garantie

 1. De klant heeft recht op een garantie voor gebreken aan de gekochte goederen in overeenstemminbg met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). De klant kan met name nakoming achteraf eisen (nieuwe levering of verhelpen van gebreken). GREIFF heeft evenwel het recht de klant naar een nieuwe levering te verwijzen indien het verhelpen van het defect onevenredig hoge kosten met zich zou brengen. 
 2. De verjaringstermijn voor wettelijke aanspraken bij gebreken bedraagt twee jaar en begint te lopen vanaf de levering van de goederen. De klant dient zijn aanspraken op garantie te doen gelden onder vermelding van het bestelnummer, zijn of haar naam en adres en een korte motivering. De klant zal de gebrekkige goederen op verzoek van GREIFF voor controle van de gemelde gebreken voor rekening en risico van GREIFF opsturen naar het volgende adres

GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Straße 250
D – 96052 Bamberg
Duitsland

 

§ 7 Betalingsmodaliteiten

 1. GREIFF aanvaardt alleen betalingen via PayPal of via de betalingsdienstaanbieder Klarna als onderdeel van het bestelproces.
 2. De betaling van de koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij de wijze van betalingsverwerking anders bepaalt, bijvoorbeeld in het geval van een aankoop op rekening die mogelijk is gemaakt na controle van de kredietwaardigheid van de klant. Indien de vervaldag voor betaling is vastgesteld volgens de kalender, is de klant reeds in gebreke door het missen van de termijn. In geval van verzuim is de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd. De verplichting van de klant om de vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat GREIFF verdere vertragingsschade kan vorderen.

 

  § 8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot en met de volledige betaling eigendom van GREIFF Mode GmbH & Co. KG.

§ 9 Verrekening, inhouding

De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn of haar tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door GREIFF niet worden betwist. De klant kan zijn of haar retentierecht slechts uitoefenen voor zover zijn of haar tegenvordering uit hetzelfde koopcontract voortvloeit.

§ 10 Aansprakelijkheid

 1. GREIFF is aansprakelijk tegenover de klant in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten. 
 2. In andere gevallen is GREIFF – tenzij anders bepaald in lid 3 – alleen bij schending van een contractuele verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen (de zogenaamde ‘Kardinalpflicht’), en wel beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare en typische schade. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van GREIFF uitgesloten, onder voorbehoud van de afspraak in lid 3. 
 3. De aansprakelijkheid van GREIFF voor schade uit de inbreuk op de privésfeer, het lichaam of de gezondheid en op grond van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.
 

 

§ 11 Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de klant die GREIFF in het kader van een zakelijke relatie kreeg, worden door GREIFF verzameld, verwerkt en gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en, indien nodig, doorgegeven aan gelieerde bedrijven om het contract na te komen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden door GREIFF verzameld, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

De gegevensbeschermingsverklaring van GREIFF is [hier] in afdrukbare vorm beschikbaar.

§ 12 Opslaan van de besteltekst

De tekst van het contract wordt op onze interne systemen opgeslagen. De bestelgegevens en de algemene handelsvoorwaarden worden via e-mail aan de klant toegezonden. De klant kan de algemene handelsvoorwaarden die van toepassing zijn op zijn of haar bestelling op elk moment raadplegen op www.greiff.de/agb. Na afronden van de bestelling zijn de bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via het internet.

§ 13 Auteursrechten

GREIFF bezit de auteursrechten op alle afbeeldingen, films en teksten die in haar catalogus en op haar internetpagina’s of in de online winkel worden gepubliceerd. Gebruik van deze afbeeldingen, films en teksten is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van GREIFF.

§ 14 Online geschillenbeslechting en consumentenarbitrage

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor online geschillenbeslechting. Het platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke geschillenbeslechting over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. GREIFF is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

§ 15 Slotbepalingen

 1. Op deze contracten tussen de firma GREIFF Mode GmbH & Co. KG en de klant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-aankooprecht. Deze rechtskeuze is slechts van toepassing voor zover zij de consument niet de toepassing ontzegt van de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming die van toepassing zijn in de staat waar de consument zijn of haar gewone verblijfplaats heeft op het ogenblik van zijn of haar bestelling.
 2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene handelsvoorwaarden of van een op basis van en met inbegrip van deze algemene handelsvoorwaarden gesloten contract ongeldig zijn of worden of een lacune bevatten, blijven de overige bepalingen van deze algemene handelsvoorwaarden en van het contract onverminderd van kracht. De klant en GREIFF zijn elk verplicht de ongeldige of ontbrekende bepaling te vervangen door een wettelijk toelaatbare bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert of deze hiaat opvult.
 

 

§ 16 Aanbieder van de website

De onder het domein https://greiff.de aangeboden website wordt geëxploiteerd door

GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Str. 250
96052 Bamberg
Duitsland

Handelsregister: HRA10668
Registerrechtbank: Bamberg

Vertegenwoordigd door:

Greiff Verwaltungs GmbH
Memmelsdorfer Str. 250
96052 Bamberg
Duitsland


Deze vertegenwoordigd door: Jens Möller


Handelsregister: HRB653
Registerrechtbank: Bamberg


E-Mail: info@greiff.de
Telefoon: 0049 (0) 951 405 0
Fax: 0049 (0) 951 405 318