×
Warenkorb Icon
Edit Content
Edit Content
 • Colberts
 • Pantalons
 • Gilet
 • Stropas
 • Blazers
 • Pantalons
 • Gilet
 • Jurks
 • Rokken
 • Shawls/Doeken
Edit Content
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Koksjas
 • Pantalons
 • Gilet
 • Schorten
 • Knopen
 • Schorten
 • Knopen
Edit Content
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
 • Kasacks
 • Pantalons
 • Jas
Edit Content
 • Shirts
 • Hemd
 • Gilet
 • Pullover
 • Jack
 • Shirts
 • Blouses
 • Pullover
 • Jack
Edit Content
 • myGREIFF
 • Social Reports
 • Fair Wear Foundation
 • Fairtrade
 • MaxTex
 • Alliantie voor duurzaam textiel
 • Gedragscode
 • Grüner Knopf
 • OEKO-TEX MADE IN GREEN
 • Biologisch katoen
 • Gerecycleerde materialen
 • OEKO-TEX Standard 100
 • Seaqual
 • TENCEL
 • Nieuwkomers & Ervaren Professionals
 • Stage & Opleiding
Edit Content
 • Inloggen dealer
 • Dealer zoeken
 1. Home
 2. Gebruiksvoorwaarden
 3. Algemene voorwaarden
 4. Algemene handelsvoorwaarden B2B

Algemene handelsvoorwaarden van GREIFF Mode GmbH & Co. KG – online winkel voor zakelijke klanten

§ 1 Geldigheidsgebied, vorm

(1) Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties met onze klanten (“kopers”) die worden afgehandeld via onze online winkel. De algemene verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien de koper een ondernemer (§ 14 Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)), een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
(2) De algemene verkoopvoorwaarden zijn met name van toepassing voor overeenkomsten over de verkoop en/of levering van roerende goederen (“goederen”), ongeacht of wij de goederen zelf vervaardigen of van leveranciers betrekken (§§ 433, 650 Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)). Tenzij niets anders overeengekomen, gelden de algemene verkoopvoorwaarden in de versie die van kracht was op het ogenblik van de bestelling door de koper of in elk geval in de versie die hem het laatst in tekstvorm werd meegedeeld, ook als raamovereenkomst voor gelijkaardige toekomstige contracten zonder dat wij er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar moeten verwijzen.
(3) Alleen onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene handelsvoorwaarden van de koper worden slechts deel van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met hun geldigheid. Deze toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook als wij de levering aan de koper zonder voorbehoud uitvoeren omdat we op de hoogte zijn van de algemene handelsvoorwaarden van de koper.
(4) Afzonderlijk gemaakte overeenkomsten met de koper in individuele gevallen (met inbegrip van aanvullende overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben in elk geval voorrang op deze algemene verkoopvoorwaarden. Behoudens tegenbewijs is voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging beslissend.
(5) Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot het contract (bijv. vaststelling van een termijn, kennisgeving van gebreken, terugtrekking of vermindering) dienen schriftelijk te gebeuren, d.w.z. in schriftelijke of tekstuele vorm (bijv. brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvoorschriften en verdere bewijsvoering, met name in geval van twijfel over de legitimiteit van de aangever, blijven onaangetast.
(6) Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen dienen uitsluitend ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn derhalve de wettelijke bepalingen van toepassing, voor zover deze niet rechtstreeks of uitdrukkelijk uitgesloten zijn in deze algemene verkoopvoorwaarden
 

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Dit geldt ook wanneer wij de koper catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen of monsters), andere productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – ter beschikking hebben gesteld waarop wij eigendoms- en auteursrechten voorbehouden. De presentatie van en reclame voor artikelen in onze catalogus, op onze website en in de online winkel vormen geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Door de artikelen in de catalogus en op de internetpagina’s weer te geven nodigen wij de koper slechts uit om aanbiedingen (bestellingen) te doen.
(2) De bestelling van de goederen door de koper wordt beschouwd als een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. We zullen de ontvangst van een bestelling dan per e-mail bevestigen. Deze bevestiging vormt nog geen bindende aanvaarding van de bestelling, tenzij wij de aanvaarding tegelijk met de ontvangstbevestiging bevestigen.
(3) De aanvaarding kan of schriftelijk of in tekstvorm per e-mail of fax (bijv. door orderbevestiging) of door levering van de goederen aan de koper worden verklaard. Indien het niet mogelijk is de door de koper bestelde goederen te leveren, bijvoorbeeld omdat de betreffende goederen niet in voorraad zijn, zien wij af van het afgeven van een aanvaardingsverklaring. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. We zullen de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en eventueel de reeds ontvangen tegenprestaties onmiddellijk terugbetalen.
 

§ 3 Herroepingsrecht: 

(1) Uitsluitend bij bestellingen via onze online winkel verlenen wij de koper in afwijking van de wettelijke regeling een herroepingsrecht van veertien dagen in overeenstemming met de volgende voorwaarden, ook wanneer de koper als ondernemer,publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds goederen bestelt. Als de koper gebruik maakt van dit herroepingsrecht, draagt hij of zij de kosten voor het terugzenden van de goederen. Voor het overige gelden voor het herroepingsrecht de bepalingen die in de navolgende herroepingsinstructie in detail zijn uiteengezet.
 

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat uzelf of een door u aangeduide derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons
 
GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Straße 250
D-96052 Bamberg
info@greiff.de
Telefoon: 0049 (0) 951 405 0
Fax: 0049 (0) 951 405 318
 
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, een fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.
 

Gevolgen van de herroeping:

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen over de kostprijs van de goederen waarop de terugtrekking betrekking heeft, die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug te betalen. Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddel gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de goederen weer terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons terug te sturen of af te geven. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent slechts aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar hun toestand, eigenschappen en werking.
 

Model-herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar 
 
GREIFF Mode GmbH & Co. KG
Memmelsdorfer Straße 250 D
96052 Bamberg
info@greiff.de
Fax: 0049 (0) 951 405 318
 
Ik/wij (*) verklaar/verklaren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) te annuleren
 
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de koper(s)
 • Adres van de koper(s)
 • Handtekening van de koper(s) (alleen bij mededeling op papier)
 • Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
 
Einde van de informatie over de herroeping.
 

 
(2) Het herroepingsrecht bestaat niet bij 
(a) contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging ervan een individuele keuze of bepaling door de koper doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de koper zijn toegesneden,
(b) contracten voor de levering van verzegelde goederen die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien de verzegeling na de levering is verwijderd.
 

§ 4 Leveringstermijn en vertragingen in de levering

(1) De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door ons bij aanvaarding van de bestelling opgegeven. Indien dit niet het geval is, bedraagt de leveringstermijn ongeveer een week vanaf de sluiting van het contract.
(2) Indien wij bindende leveringstermijnen om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet kunnen nakomen (niet-beschikbaarheid van de prestatie), zullen wij de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en hem tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Indien de dienst ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken. De eventueel reeds door de koper betaalde tegenprestatie zullen wij onmiddellijk terugbetalen. Een geval van niet-beschikbaarheid van de dienst in deze zin wordt met name geacht de niet-tijdige levering aan onszelf door onze leverancier te zijn, indien wij een congruente dekkingstransactie hebben gesloten, noch wij noch onze leverancier schuld hebben of wij in het individuele geval niet verplicht zijn om te leveren.
(3)  In geval van overmacht, arbeidsconflicten waarvoor een van de contractanten bij de overeenkomst niet verantwoordelijk is of andere bedrijfsstoringen waarvoor deze niet verantwoordelijk is en die langer dan een week hebben geduurd of naar verwachting langer dan een week zullen duren, wordt de leverings- of afnametermijn zonder meer verlengd met de duur van de belemmering, maar met ten hoogste vijf weken. De verlenging treedt slechts in werking indien de andere partij onmiddellijk van de oorzaak van de verindering in kennis wordt gesteld zodra te voorzien is dat de leveringstermijn of de aanvaardingstermijn niet kan worden in acht genomen. Indien in deze gevallen de levering of aanvaarding niet binnen de verlengde leverings- of aanvaardingstermijn heeft plaatsgevonden, kan de andere contractpartij zich uit de overeenkomst terugtrekken na het verstrijken van een vast te stellen respijttermijn van twaalf kalenderdagen. Aanspraken op schadevergoeding zijn in deze gevallen uitgesloten indien de desbetreffende contractpartij aan haar verplichting heeft voldaan om de reden van de belemmering onmiddellijk bekend te maken.
(4) Het intreden van onze vertraging in de levering wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen. In ieder geval is een aanmaning door de koper vereist. Indien we in gebreke blijven met de levering kan de koper een forfaitaire vergoeding eisen van de schade die door het verzuim is veroorzaakt. Het forfaitaire bedrag van de schadevergoeding bedraagt 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde) voor elke volledige kalenderweek van de vertraging, maar in totaal niet meer dan ten hoogste 5% van de leveringswaarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat de koper geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan het voormelde forfaitaire bedrag.
(5) De rechten van de koper volgens § 9 van deze algemene verkoopvoorwaarden en onze wettelijke rechten, in het bijzonder het geval van uitsluiting van de verplichting tot nakoming (bijv. wegens onmogelijkheid of onredelijkheid van nakoming en/of nakoming achteraf), blijven onaangetast.
(5) De rechten van de koper volgens § 9 van deze algemene verkoopvoorwaarden en onze wettelijke rechten, in het bijzonder het geval van uitsluiting van de verplichting tot nakoming (bijv. wegens onmogelijkheid of onredelijkheid van nakoming en/of nakoming achteraf), blijven onaangetast.
 

§ 5 Levering, risico-overdracht, aanvaarding, verzuim in de aanneming

(1) De levering geschiedt af magazijn dat tevens de plaats van uitvoering is voor de levering en elke eventuele nakoming achteraf. Op vraag en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verkoop door aflevering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering). Tenzij anders is overeengekomen, hebben we het recht om zelf de wijze van verzenden (met name transportbedrijf, verzendwijze, verpakking) te bepalen.
(2) Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging over op de koper. In geval van verkoop door aflevering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen, evenals het risico van vertraging, echter reeds over bij de aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Voor zover de aanvaarding is overeengekomen, is deze bepalend voor de overgang van het risico. Ook voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het recht inzake overeenkomsten tot aanneming van werk en diensten ook van toepassing op een overeengekomen aanvaarding. De overdracht of aanvaarding wordt geacht gelijkwaardig te zijn indien de koper in gebreke is met de aanvaarding.
(3) Indien de koper met de afname in gebreke blijft, verzuimt om een daad van samenwerking te verrichtent of indien onze levering om andere aan de koper toe te schrijven redenen wordt vertraagd, zijn wij gerechtigd vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade inclusief bijkomende kosten (bijv. opslagkosten) te verlangen. In dit geval rekenen wij een forfaitaire schadevergoeding aan van 50 EUR per kalenderdag, te rekenen vanaf de leveringstermijn of – bij gebreke aan een leveringstermijn – vanaf de kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor verzending.
Het bewijs van een hogere schade en onze wettelijke aanspraken (in het bijzonder vergoeding van bijkomende kosten, redelijke vergoeding, opzegging) blijven onverlet. Het forfaitaire bedrag wordt echter verrekend met verdere geldelijke aanspraken. De koper heeft het recht te bewijzen dat wij in het geheel geen schade hebben geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan het voornoemde forfaitaire bedrag.
Voor het overige hebben wij het recht, naar eigen goeddunken, de overeenkomst na het verstrijken van een vast te stellen respijttermijn te herroepen en schadevergoeding te eisen.
 

§ 6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, gelden onze op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, af magazijn, vermeerderd met de wettelijke btw.
(2) In geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering (§ 4 lid 1) draagt de koper de transportkosten af magazijn en de kosten van een eventuele door de koper gewenste transportverzekering. Eventuele douaneheffingen, kosten, belastingen en andere openbare heffingen zijn ten laste van de koper.
 (3) Wij aanvaarden alleen betalingen via PayPal of via de betalingsdienstaanbieder Klarna in het kader van het bestelproces voor bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst. De betaling van de koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij de wijze van betalingsverwerking anders bepaalt, bijvoorbeeld in het geval van een aankoop op rekening die mogelijk is gemaakt na controle van de kredietwaardigheid van de koper. Wij zijn echter op ieder moment gerechtigd, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, een levering geheel of gedeeltelijk slechts tegen vooruitbetaling uit te voeren. Wij verklaren een overeenkomstige reservering ten laatste bij de orderbevestiging.
(4) Indien de vervaldag voor betaling is vastgesteld volgens de kalender, is de koper reeds in gebreke door het missen van de termijn. In geval van verzuim is de koper de wettelijke vertragingsrente verschuldigd. De verplichting van de koper om de vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat wij verdere vertragingsschade kunnen vorderen. Tegenover handelaren blijft onze aanspraak op de verschuldigde commerciële vertragingsrente (§ 353 HGB (Duits wetboek van koophandel)) onaangetast.
(5) De koper heeft slechts recht op verrekening of retentie voor zover zijn of haar aanspraak rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwistbaar is. In geval van gebreken in de levering blijven de tegenrechten van de Koper onaangetast, in het bijzonder overeenkomstig § 8 lid 7 zin 2 van deze algemene verkoopvoorwaarden.
(6) Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt (bijv. door de opening van een insolventieprocedure aan te vragen) dat onze aanspraak op de koopprijs door het onvermogen van de koper om te betalen in gevaar wordt gebracht, hebben wij het recht om de nakoming volgens de wettelijke bepalingen te weigeren en – eventueel na het stellen van een termijn – de overeenkomst te ontbinden (§ 321 Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)). Bij overeenkomsten voor de vervaardiging van niet te rechtvaardigen zaken (maatwerk) kunnen wij de onmiddellijk ontbinding verklaren. De wettelijke bepalingen inzake de overbodigheid van het stellen van een tijdslimiet blijven onverminderd van kracht.
 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendomsrecht op de verkochte goederen voor tot de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het koopcontract en een lopende zakenrelatie (gewaarborgde vorderingen).
(2) De goederen die onder eigendomsvoorbehoud staan mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen niet aan derden in pand worden gegeven of als zekerheid worden overgedragen. De koper dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure wordt ingediend of indien derden (bijv. beslagleggingen) toegang hebben tot de ons toebehorende goederen.
(3) In geval van contractbreuk door de koper, in het bijzonder niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht ons conform de wettelijke bepalingen uit het contract terug te trekken en/of de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te eisen. De eis tot teruggave houdt niet tegelijkertijd de verklaring van herroeping in. Wij hebben veeleer het recht alleen de teruggave van de goederen te eisen en ons het herroepingsrecht voor te behouden. Als de koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden als wij de koper vooraf zonder succes een redelijke termijn voor betaling hebben gesteld of als het stellen van een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is.
(4) Tot de herroeping in overeenstemming met (c) hieronder, is de koper gemachtigd om de goederen onder eigendomsvoorbehoud in de normale gang van zaken door te verkopen en/of te verwerken. In dat geval zijn bovendien de volgende bepalingen van toepassing.
(a)  Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten die het resultaat zijn van de verwerking, de vermenging of het combineren van onze goederen tegen hun volledige waarde, waarbij wij geacht worden de fabrikant te zijn. Indien bij de verwerking, de vermenging of het combineren met goederen van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verwerven wij de mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarde van de verwerkte, vermengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het verkregen product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
(b) De koper draagt bij deze aan ons tot zekerheid over de vorderingen tegen derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of het product in hun geheel of ten belope van ons eventuele aandeel in de mede-eigendom, overeenkomstig de bovenstaande paragraaf. We accepteren de overdracht. De in lid 2 genoemde verplichtingen van de koper gelden ook ten aanzien van de overgedragen vorderingen
(c) De koper blijft gemachtigd om naast ons de vordering te innen. Wij verplichten ons ertoe de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, er geen sprake is van een tekortkoming in zijn betalingscapaciteit en wij het eigendomsvoorbehoud niet doen gelden door uitoefening van een recht krachtens lid 3. In dat geval kunnen wij echter eisen dat de koper ons op de hoogte brengt van de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de desbetreffende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) van de overdracht op de hoogte brengt. Bovendien hebben wij in dit geval het recht om de koper de bevoegdheid tot verdere verkoop en verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud te ontnemen.
(d) Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zullen wij op verzoek van de koper zekerheden naar eigen goeddunken vrijgeven.
 

§ 8 Aanspraken bij gebreken van de koper

(1)  Voor de rechten van de koper in geval van materiële gebreken en eigendomsgebreken (met inbegrip van onjuiste en korte levering, alsmede ondeugdelijke montage of gebrekkige montagehandleiding) zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij hieronder anders is bepaald. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen onaangetast in geval van definitieve levering van de goederen in onverwerkte staat aan een consument, zelfs wanneer deze de goederen verder heeft verwerkt (verhaalsmogelijkheid van de leverancier overeenkomstig §§ 478 Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)). Aanspraken op regres van de leverancier zijn uitgesloten, wanneer de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer verder zijn verwerkt, bijv. door inbouw in een ander product.
(2) De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is in de eerste plaats de overeenkomst die werd bereikt over de kwaliteit van de goederen. 
(3) Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, moet volgens de wettelijke regeling worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 p. 2 en 3 Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)). Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere derden (bijv. reclame-uitingen) waarop de koper ons niet heeft gewezen als zijnde doorslaggevend voor zijn aankoop.
(4) In principe zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken die de koper bij het sluiten van het contract kent of door grove nalatigheid niet kent (§ 442 Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)). Bovendien veronderstellen de aanspraken van de koper wegens gebreken, dat hij of zij zijn of haar wettelijke inspectie- en meldingsplichten (§§ 377, 381 HGB (Duits wetboek van koophandel)) is nagekomen. Bij goederen die voor verdere verwerking zijn bestemd, moet in ieder geval onmiddellijk voor de verwerking een controle worden uitgevoerd. Indien bij de levering, bij de keuring of op een later tijdstip een gebrek aan het licht komt, moeten wij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis worden gesteld. Duidelijke gebreken dienen in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld en gebreken die bij inspectie niet herkenbaar zijn, dienen onmiddellijk na ontdekking te worden gemeld. Indien de koper nalaat de goederen behoorlijk te inspecteren en/of gebreken te melden, is onze aansprakelijkheid voor het niet, niet tijdig of niet behoorlijk gemelde gebrek conform de wettelijke bepalingen uitgesloten. Na het aanpassen of anderszins beginnen met het verwerken van de geleverde goederen is elke klacht over open gebreken uitgesloten.
(5) Indien de geleverde zaak gebrekkig is, kunnen wij eerst kiezen of wij nakoming achteraf verlenen door het verhelpen van het gebrek (herstel) of door levering van een gebrekvrije zaak (vervangende levering). Ons recht om nakoming achteraf onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverlet.
(6) Kleine, technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, afwerking en vormgeving kunnen niet worden tegengeworpen. Dit geldt ook voor in de handel gebruikelijke afwijkingen, tenzij wij schriftelijk hebben verklaard dat de levering monstergetrouw is.
(7) Wij hebben het recht de later verschuldigde prestaties afhankelijk te stellen van de betaling door de koper van de verschuldigde koopprijs. De koper heeft echter het recht om een redelijk deel van de koopprijs in verhouding tot het gebrek in te houden.
(8) De koper moet ons de nodige tijd en gelegenheid geven voor de verschuldigde nakoming achteraf, in het bijzonder om de gereclameerde goederen voor controledoeleinden af te geven. In geval van een vervangende levering dient de koper ons de gebrekkige zaak terug te zenden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Onder ‘nakoming achteraf’ wordt niet verstaan het demonteren van de gebrekkige zaak of het opnieuw installeren indien wij oorspronkelijk niet verplicht waren deze te installeren.
(9) Wij dragen of vergoeden de kosten die noodzakelijk zijn voor de inspectie en de daaropvolgende uitvoering, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten en, indien van toepassing, demontage- en montagekosten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen wij van de koper de vergoeding eisen van de kosten die zijn ontstaan ten gevolge van het onterechte verzoek om het gebrek te verhelpen (met name inspectie- en transportkosten), tenzij het gebrek voor de koper niet waarneembaar was.
(10)  Indien de aanvullende prestatie is mislukt of een door de koper te stellen redelijke termijn voor de aanvullende prestatie zonder succes is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de koper zich uit het koopcontract terugtrekken of de koopprijs verminderen. In geval van een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen recht op terugtrekking.
(11) Aanspraken van de koper op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten bestaan ook in geval van gebreken slechts overeenkomstig § 9 en zijn voor het overige uitgesloten.
 

§ 9 Overige aansprakelijkheid

(1) Voor zover uit deze algemene verkoopvoorwaarden, met inbegrip van de volgende bepalingen, niets anders voortvloeit, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen.
(2) Wij zijn aansprakelijk voor schade – ongeacht de rechtsgrond – in het kader van de schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen zaken; onbeduidend plichtsverzuim), slechts aansprakelijk
a) voor schade uit de inbreuk op de privésfeer, het lichaam of de gezondheid,
b) voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen). In dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.
(3) De uit lid 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten opzichte van derden, alsmede in geval van plichtsverzuim door personen (ook ten gunste van hen) voor wier schuld wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn. Zij zijn niet van toepassing voor zover een gebrek bedrieglijk is verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen is verondersteld en voor vorderingen van de koper op grond van de productaansprakelijkheidswet.
(4) Wegens een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, kan de koper de overeenkomst slechts herroepen of opzeggen indien wij voor het plichtsverzuim aansprakelijk zijn. Een vrij recht van ontbinding van de koper (in het bijzonder volgens §§ 650, 648 Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)) is uitgesloten. In alle andere opzichten zijn de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen van toepassing.
 

§ 10 Verjaring

(1) In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit materiële gebreken en rechtsgebreken één jaar vanaf de levering. Voor zover de aanvaarding is overeengekomen, vangt de verjaringstermijn aan met de aanvaarding.
(2) De bovengenoemde verjaringstermijn van het recht op verkoop geldt ook voor contractuele en niet-contractuele schadeclaims van de koper op grond van een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de gewone wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)) in individuele gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Aanspraken op schadevergoeding door de koper op grond van § 8 lid 2 zin 1 en zin 2 (a) alsmede op grond van de productaansprakelijkheidswet verjaren uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.
 

§ 11 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

(1) Op deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen ons en de Koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
(2) Als de koper een handelaar is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve – ook internationale – bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie, onze statutaire zetel in Bamberg. Hetzelfde geldt indien de koper een ondernemer is in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht een rechtsvordering in te stellen op de plaats van nakoming van de leveringsplicht volgens deze algemene verkoop- en levervoorwaarden of een voorafgaande individuele overeenkomst of op de algemene bevoegde rechtbank van de koper. Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake exclusieve bevoegdheden, blijven onverlet.
(3) Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden of van een op basis van en met inbegrip van deze algemene verkoopvoorwaarden gesloten contract ongeldig zijn of worden of een hiaat bevatten, blijven de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden en van het contract onverminderd van kracht. De koper en wij zijn elk verplicht de ongeldige of ontbrekende bepaling te vervangen door een wettelijk toelaatbare bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert of deze hiaat opvult.